Suris Economy

Home/Suris Economy

SURIS economy

[content_boxes layout=”icon-with-title” columns=”2″ class=”” id=””]
[content_box title=”” backgroundcolor=”” icon=”” iconcolor=”” circlecolor=”” circlebordercolor=”” iconflip=”” iconrotate=”” iconspin=”no” image=”” image_width=”35″ image_height=”35″ link=”” linktarget=”_self” linktext=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″]

Wyjazd z rodziną?
Weekend ze znajomymi?
Auto w naprawie?
Łap okazję zanim odjedzie!
Miejskie ekonomiczne auto.
Korzystna cena.
To Clio czeka właśnie na Ciebie!

 

[button link=”https://suris.pl/suris-economy/#tabs” color=”default” size=”large” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”” icon_divider=”yes” icon_position=”right” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]Rezerwuj[/button]

[/content_box]

[content_box title=”” backgroundcolor=”” icon=”” iconcolor=”” circlecolor=”” circlebordercolor=”” iconflip=”” iconrotate=”” iconspin=”no” image=”” image_width=”35″ image_height=”35″ link=”” linktarget=”” linktext=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″]

SURIS economy – kwota wynajmu za dobę 75 zł brutto;
– minimalny kres wynajmu 3 doby;
– oferujemy wynajem auta bez limitu kilometrów;
– samochód musi zostać zwrócony w tym samym oddziale w którym został wynajęty;
– wszystkie auta w ofercie SURIS economy są oklejone logo wypożyczalni
– w ofercie SURIS Economy obowiązują „Ogólne Warunki Najmu” oraz Regulamin „SURIS economy”[/content_box]
[/content_boxes]

Termin rezerwacji
Od
Do

Lokalizacja (odbiór/i zwrot)

Wybrane auto

Opcje dodatkowe
Dodatkowy kierowcaSystem nawigacji GPSFotelik dla dziecka (1-4 lat)Fotelik dla dziecka (4-12 lat)iPadWi-Fi

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Uwagi

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Ogólnymi Warunkami Najmu i akceptuję wszystkie zawarte w nim punkty.

Skontaktujemy się w celu potwierdzenia rezerwacji.

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu pojęcia należy rozumieć w sposób wskazany poniżej:

„Wynajmujący”- SURIS sp. z o.o., al. Bohaterów Września
nr 9 / 108, 02-389 Warszawa w Umowie Najmu i niniejszych Ogólnych Warunków Najmu zwany także „SURIS”.
„Najemca”: osoba fizyczna określana w Umowie Najmu wynajmująca od SURIS sp. z o.o. samochód, zwana w Umowie Najmu i niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu także „Klientem”.
Przedmiot Umowy Najmu:
Wynajmujący wynajmuje Klientowi samochód określony w Umowie Najmu, zwany dalej „Samochodem”, na warunkach określonych w Umowie Najmu.

1. Najem i zwrot Samochodu
A)Klient wynajmuje od Wynajmującego pojazd określony
w Umowie Najmu („Samochód”) w dobrym stanie technicznym, zarówno sprawny technicznie jak i bez śladów uszkodzeń oraz bez wad, z wyjątkiem wad wskazanych w uwagach zawartych
w protokole wydania Samochodu. Wszelkie uwagi dotyczące stanu samochodu, czy uszkodzeń należy zgłosić pracownikowi Wynajmującego najpóźniej w momencie odbioru Samochodu oraz umieścić je w protokole wydania.
B) Klient otrzymuje Samochód ze stanem paliwa wskazanym
w protokole wydania Samochodu i zobowiązuje się go z taką samą ilością paliwa zwrócić. Rozliczenie paliwa następuje
w momencie zwrotu Samochodu. Niedoborem paliwa zostaje obciążony Klient według obowiązującego cennika stacji paliw oraz usługą serwisową dotankowania Samochodu (koszt usługi został wskazany w Umowie Najmu),
C) Klient jest zobowiązany zwrócić Samochód w takim stanie,
w jakim go otrzymał (w szczególności z kompletem nieuszkodzonych opon, dokumentami samochodu
i wyposażeniem) w punkcie wynajmu w danym mieście, gdzie wynajął samochód lub w innym miejscu wskazanym w Umowie Najmu i najpóźniej w oznaczonym w Umowie Najmu terminie zwrotu.
D) Każde przedłużenie najmu poza okres przewidziany
w Umowie najmu musi być zgłoszone w formie wiadomości
e-mail przesłanej na adres wskazany na pieczęci firmowej punktu wynajmu umieszczonej na Umowie Najmu, na wypełnionym formularzu dostępnym na stronie internetowej www.suris.pl/druki lub osobiście poprzez wypełnienie tego formularza w punkcie wynajmu. Oświadczenie w tym zakresie, dla swojej ważności, musi zostać złożone w formie opisanej
w zdaniu poprzedzającym, najpóźniej w dniu określonym
w Umowie Najmu jako dzień zwrotu Samochodu. Warunkiem skuteczności przedłużenia najmu Samochodu jest uiszczenie na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za dotychczasowy okres najmu. Do skutecznego przedłużenia najmu dochodzi jedynie
w razie wyrażenia przez Wynajmującego zgody na jego dokonanie pod rygorem nieważności w formie wiadomości
e-mail wysłanej do Najemcy przez przedstawiciela Wynajmującego lub pisemnej akceptacji przedstawiciela Wynajmującego na formularzu złożonym przez Najemcę
w punkcie wynajmu.
E) W przypadku braku spełniania powyższych warunków przedłużenia najmu, brak zwrotu Samochodu w terminie określonym w Umowie Najmu będzie traktowany jako jego przywłaszczenie.

2. Ubezpieczenie samochodu
Samochód Wynajmującego użytkowany przez Klienta jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej zgodnie
z ogólnym warunkami ubezpieczenia obowiązującymi w Polsce.

3. Obowiązki Klienta
A) Poza obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego Klient zobowiązuje się do:
a) przestrzegania przepisów prawa obowiązującego
na terytorium Polski, w szczególności przepisów dot. ruchu drogowego,
b) zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających
z naruszenia ww. przepisów.
B) Wynajmujący nie wyraża zgody na:
a) holowanie innego pojazdu lub przyczepy Samochodem,
b) wyjazd Samochodem za granicę bez zgody Wynajmującego wyrażonej w Umowie Najmu oraz bez uprzedniego pisemnego ustalenia warunków wyjazdu Samochodu za granicę,
c) przywożenie lub wywożenie Samochodem poza polski teren celny dóbr zabronionych przepisami celnymi,
d) branie udziału Samochodem w zawodach lub wyścigach,
e) używanie Samochodu do jazdy na drogach i terenach nieutwardzonych,
f) przewożenie Samochodem materiałów mogących powodować korozję, zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu,
g) przekraczanie dopuszczalnej ładowności Samochodu,
h) użytkowanie Samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
i) palenie tytoniu wewnątrz Samochodu.
j) przewożenia zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia uniemożliwiającego zniszczenie oraz zabrudzenie tapicerki
np.sierścią.
C) Klient może prowadzić Samochód pod warunkiem, że posiadane przez niego prawo jazdy jest ważne od co najmniej 6 miesięcy przed dniem zawarcia Umowy Najmu.
D) Osoba trzecia może prowadzić samochód pod warunkiem
że została wskazana w Umowie Najmu, o ile spełnia wymagania warunków prowadzenia Samochodu (zdanie powyżej). Opłata za wskazanie osoby trzeciej w Umowie najmu jako uprawnionej do korzystania z wynajętego Samochodu jest zgodna z cennikiem obowiązującym na dzień podpisania Umowy Najmu znajdującym się na stronie www.suris.pl/cennik
Niezgłoszenie osoby trzeciej może skutkować brakiem odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego
za powstałe szkody wynikłe w trakcje trwania najmu Samochodu i obowiązkiem ich pokrycia w całości przez sprawcę szkody.
E) Klient oświadcza że ponosi wszelką odpowiedzialność
za szkody wyrządzone przez osobę trzecią, której powierzył Samochód podczas trwania Umowy Najmu, jak również
za naruszenie, bądź nieprzestrzeganie przez tę osobę Ogólnych Warunków Najmu i Umowy Najmu.

4. Uprawnienia Wynajmującego
A) Wynajmujący zastrzega sobie prawo żądania natychmiastowego zwrotu lub odbioru Samochodu, jeśli Klient nie będzie przestrzegał postanowień Umowy Najmu i Ogólnych Warunków Najmu, w szczególności nie zwróci Samochodu
w terminie zwrotu wskazanym w Umowie Najmu. Wynajmujący ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi poniesionymi kosztami związanymi z odbiorem Samochodu oraz stwierdzonymi uszkodzeniami Samochodu (w zakresie niepokrytym przez ubezpieczyciela).
B) W przypadku niezwrócenia przez Klienta Samochodu
w terminie ustalonym w Umowie Najmu, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za każdą kolejną dobę korzystania z Samochodu wg stawki wskazanej w Umowie Najmu.
C) W przypadku niezwrócenia Samochodu w terminie wskazanym w Umowie Najmu, niezależnie od postanowienia pkt. B) powyżej, Wynajmujący będzie miał prawo do obciążenia Klienta karą umowną w kwocie 1,5-krotnej wartości udziału własnego Klienta wskazanego w Umowie Najmu za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Samochodu. Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Wynajmującego wezwania do jej uiszczenia przelewem na rachunek bankowy wskazany w tym wezwaniu. Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary umownej.
D) Klient podpisując Umowę Najmu zwalnia Wynajmującego od odpowiedzialności za szkody wynikające z niewywiązywania się przez niego z warunków Umowy Najmu oraz niniejszych Ogólnych Warunków Najmu.

5. Płatności i zabezpieczenia
A) Najemca uiszcza wynagrodzenie na rzecz Wynajmującego
z góry za cały okres najmu przewidziany w Umowie Najmu
z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Najemca jest zwolniony z dokonywania płatności za okres za który koszty najmu Samochodu ponosi zlecający.
B) W przypadku uzgodnionej w Umowie Najmu płatności odroczonej, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności
w terminie nie późniejszym niż wskazanym w Umowie Najmu liczonym od daty wystawienia faktury.
C) Najemca uiszcza kaucję wskazaną w Umowie Najmu
w formie Pre-autoryzacji zabezpieczenie środków na koncie Najemcy na czas 14-stu dni z możliwością przedłużenia do końca trwania Umowy Najmu. Zdjęcie zabezpieczenia będzie odbywało się po zakończonym wynajmie po podpisaniu protokołu zwrotu (bez powstania uszkodzeń). Wniosek
o zwolnienie środków objętych Pre-autoryzacją zabezpieczonych na koncie Najemcy SURIS złoży nie później niż w ciągu 12 godzin od zwrotu Samochodu.

6. Odpowiedzialność Klienta w przypadku uszkodzeń lub kradzieży samochodu
A) Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów Udziału własnego w szkodzie oraz udziału własnego w kradzieży
wg cennika znajdującego się na stronie internetowej Wynajmującego www.suris.pl/cennik
B) Udział własny jest to określona w Umowie Najmu część szkody jaką Klient będzie pokrywał z własnych środków
w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia Samochodu w okresie najmu, a niemożliwym będzie ustalenie sprawcy tej szkody lub ustalony sprawca szkody nie pokryje jej w całości.. Wysokość odpowiedzialności Klienta z tego tytułu jest określona według uszkodzeń Samochodu, ale nie może być wyższa niż maksymalna kwota udziału własnego określona w Umowie Najmu.
C) Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową, także powyżej określonego w Umowie Najmu udziału własnego,
za szkody poniesione przez Wynajmującego w wyniku działania lub zaniechania zawinionego przez Klienta, w zakresie, w jakim te szkody nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela Samochodu, powstałe w wyniku:
a) wykorzystywania Samochodu niezgodnie z Umową Najmu
i Ogólnymi Warunkami Najmu,
b) kradzieży radia wraz z panelem,
c) uszkodzenia dachu, podwozia oraz wnętrza Samochodu,
d) prowadzenia Samochodu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających włączając koszty związane
z odpowiedzialnością Wynajmującego w stosunku do osób trzecich.
D) W przypadku kradzieży Samochodu Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy między wartością Samochodu, a wypłaconym przez ubezpieczyciela odszkodowaniem jednakże w wysokości nie wyższej niż kwota trzykrotności udziału własnego
w kradzieży, o którym mowa w Umowie Najmu.
E) Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową (w zakresie szkody przenoszącym wartość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania) w przypadku kradzieży Samochodu gdy:
a) klucze oraz dokumenty Samochodu nie zostaną przekazane przedstawicielowi Wynajmującego,
b)zostaną stwierdzone okoliczności, które wskazują
na zaniedbania ze strony Klienta odnośnie do odpowiedniego zabezpieczenia Samochodu przed kradzieżą,
c)zostanie stwierdzone zaniechanie działań ze strony Klienta zmierzających do odzyskania Samochodu tj. w szczególności niezwłoczne powiadomienie Policji oraz przedstawiciela Wynajmującego o kradzieży Samochodu.
F) Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odmowy podstawienia Klientowi nowego samochodu, do momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności kradzieży Samochodu.

7. Postępowanie w przypadku kolizji, wypadku lub kradzieży
W razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej Klient zobowiązany jest:
a) uzyskać stosowne oświadczenie ze wszystkimi danymi uczestników wypadku oraz świadków wraz z ich podpisami,
b) nie pozostawić Samochodu bez opieki lub zabezpieczenia,
c) zawiadomić Policję natychmiast jeśli trzeba udowodnić winę drugiej strony i gdy są ranni, dodatkowo natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe,
d) wypełnić druk zgłoszenia wypadku ubezpieczyciela sprawcy szkody i w ciągu 24 godzin przesłać go do biura Wynajmującego w mieście, gdzie samochód został wynajęty,
e) w przypadku kradzieży należy natychmiast powiadomić Policję i Wynajmującego.

8. Zabezpieczenie pojazdu
Jeżeli Samochód nie jest użytkowany przez Klienta powinien
on go zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami, kradzieżą używając wszystkich zamontowanych tego celu urządzeń
i pozostawiając Samochód na parkingach strzeżonych.

9. Odpowiedzialność Wynajmującego
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Samochodzie podczas okresu wynajmu i poza nim, jak również za żadne szkody, które zostały spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Samochodu, powstałych bez winy Wynajmującego.

10. Naprawy
A) Klient nie może dokonywać żadnych napraw Samochodu, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
B) W razie zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę Samochodem Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić telefonicznie przedstawiciela Wynajmującego
o zaistniałej sytuacji oraz wskazać miejsce wystąpienia awarii lub szkody Samochodu. Przedstawiciel Wynajmującego niezwłocznie poinformuje Klienta o dalszych krokach (np. czy zostanie mu dostarczony inny Samochód, czy powinien oddać Samochód do warsztatu, ewentualnie którego). Klient jest zobligowany dokonywać napraw Samochodu będących obowiązkami kierowcy, w szczególności chodzi o uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, wymiana koła, wymiana żarówki etc.

11. Wypowiedzenie Umowy Najmu
Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę Najmu
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) jakiejkolwiek zwłoki z zapłatą,
b) jeśli Klient używa Samochód sprzecznie z Umową Najmu
lub jego przeznaczeniem.

12. Odsetki
W przypadku nieuregulowania należności w terminie, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę i naliczyć odsetki
za każdy dzień zwłoki oraz żądać zwrotu kosztów postępowania sądowego. Odsetki zostaną skalkulowane wg aktualnej ustawowej stopy procentowej.

13. Upoważnienie
Najemca niniejszym wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych właściwym organom w celu egzekucji opłat za wykroczenia drogowe oraz zobowiązania powstałe w trakcie wynajmu, jednocześnie zobowiązuję się do uiszczenia opłaty manipulacyjnej na rzecz Wynajmującego w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym na stronie www.suris.pl/cennik
za każdorazowe przekazanie danych osobowych w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury.

14. Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany Umowy Najmu i niniejszych Ogólnych Warunków Najmu muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Spory
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Ogólnych Warunków Najmu i Umowy Najmu Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się także z naszą polityką prywatności

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się także z naszą polityką prywatności

Rozumiem